Välkomna på ett uppföljande
dialogmöte i Bjärkelyftet

Vad har hänt sen sist?
Vid ett öppet dialogmöte i april i år samlades ca 35 personer i Bjärkehallen för att identifiera utvecklingsbehov och få fram idéer för Bjärkelyftet. Det var företagare, föreningsaktiva, fastighetsägare, politiker och andra intresserade personer. 4 områden prioriterades och intresserade bjöds in att i grupper förädla idéerna och få fram underlag för handling. Områdena är Bjärkehallen, torget, skolan samt plan och byggfrågor.
 
Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Vår inriktning i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!
 
Grupperna har mötts ett antal gånger med stor kreativitet och förslag finns för att göra Bjärkehallen mer funktionell för de olika verksamheterna, förslag för att skapa en mer attraktiv torgmiljö, en bättre skola, planer på bostadsbyggande och avsättning av mer verksamhetsmark för befintliga och nya företag.
 
Inbjudan till nytt öppet möte
Tid: Tisdag 26 november kl 18:00 – 21:00
Plats: Bjärkehallen
 
Vi bjuder nu in till ett uppföljande öppet dialogmöte där grupperna berättar om sina idéer och de planer som nu finns för det fortsatta utvecklandet. Vi har samtal, fångar upp förslag och idéer samt planerar för fortsatt arbete. Just nu pågår planerings- och budgetprocessen i kommunen inför 2020 där vi har goda förhoppningar att få med en del konkreta åtgärder. Budgeten beslutas i december men en lägesrapport kommer på mötet.
 
Denna inbjudan riktas till er som var med sist, alla som varit med i grupperna samt alla andra intresserade av utvecklingen i Bjärke.
 
Välkomna till en givande kväll!
//Anita, Mikael, Ingela och Klas, underlättare i Bjärkelyftet
 

Bjärkelyftet – vad är det?

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en utvecklingsplan ska tas fram för Bjärkebygden (§ 72 från den 27/5–15, och § 236–16 i kommunfullmäktiges protokoll). En del arbete är gjort men mycket saknas. Det finns ett stort engagemang och initiativkraft bland företag, föreningar och Bjärkebor kring olika gemensamma frågor som man behöver ta vara på. Vid ett öppet dialogmöte i april kom ca 35 personer – företagare, föreningsaktiva, politiker och Bjärkebor – och samtalade om behov av utveckling i Bjärke inom olika områden.

Konkreta idéer och förslag dokumenterades och vi bjöd in till fortsatt arbete inom angelägna områden. Efter mötet har 4 grupper med 6 – 8 deltagare arbetat vidare med konkretisering av behoven och förädling av idéerna i flera möten. En underlättare i varje grupp organiserar mötena och ser till att arbetet dokumenteras.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Vår inriktning i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Beskrivning av grupperna
  • Bjärkehallen var först igång i maj med nyttjande föreningar som deltagare. De beslöt ta fram beskrivningar av funktioner, berörda föreningar och vad man behöver tänka på vid om- och tillbyggnad. Nytt möte i början av september där också ansvariga i förvaltningarna bjuds in.
  • Torgetgruppen har mötts 2 ggr med intressenter kring och av torget. Målet är att ha en genomarbetad idé för torgets utformning inom ett år. Vi inte bara ska ha en parkeringsplats utan ett trivsamt välfungerande torg med en omgivande miljö med bostäder och verksamheter som ger en småstadskänsla. Nytt möte i september med inbjudna från förvaltning.
  • Skolgruppen med engagerade föräldrar, lärare, nämndledamöter, m fl som deltagare har mötts 2 ggr. De har identifierat punkter de vill få förändring på såväl om säkerhet som i skolan internt. Till nästa möte i september bjuds förvaltningsledning och nämndordförande in
  • I gruppen Plan & Bygg ingår företagare, fastighetsägare och andra engagerade personer. De har i två möten identifierat lämpliga tomtmarker för såväl boende som verksamheter i bygden. De har påbörjat en beskrivning av nuläge, behov och möjligheter samt frågor att arbeta vidare med. Nästa möte i slutet av augusti.
 
Vid dialogmötet i april uttrycktes önskemål att mötas på nytt och vi kommer att bjuda in till ett uppföljande öppet möte under hösten.

//Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet