Dialogmöte i Bjärkelyftet

Tid och plats: 2019-11-26 kl 1800 – 2100 i Bjärkehallen, Sollebrunn
Närvarande: ca 50 deltagare enligt separat förteckning


Bakgrund
Vid ett öppet dialogmöte i april i år samlades ca 35 personer i Bjärkehallen för att identifiera utvecklingsbehov och få fram idéer för Bjärkelyftet. Det var företagare, föreningsaktiva, fastighetsägare, politiker och andra intresserade personer. 4 områden prioriterades och intresserade bjöds in att i grupper förädla idéerna och få fram underlag för handling. Områdena är Bjärkehallen, torget, skolan samt plan och byggfrågor.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Inriktningen i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Grupperna har mötts ett antal gånger med stor kreativitet och fick denna kväll presentera sina förslag för att göra Bjärke till en bättre plats att bo och verka i.  En del förslag är nu med i Alingsås kommuns budget för 2020 – 2022 vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt Bjärkelyft:
 • 1 Mkr till en ny fördjupad översiktsplan i Sollebrunn som lägger grunden och pekar ut riktningen för utveckling av orten
 • 1 Mkr till nya flexibla detaljplaner i Sollebrunn centrum – ”Centrum”, ”Erska 1:55”, m fl
 • Inleda en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen
 • Andra förslag från Bjärkelyftet ska inkluderas i förvaltningarnas arbete framöver. 
Gruppernas idéer och förslag
Vi fick innehållsrika presentationer från de fyra grupperna: 

Gunnar Backlund, från ”plan o byggruppen” visade kartor över samtliga Bjärkedelar där lämpliga områden för bostäder och verksamhetsmark pekades ut. Backlund påpekade också vikten av att det inför skarpt kommunalt planeringsläge finns en lokal referensgrupp som med mångårig kunskap kring t ex grundförutsättning kan bidra med att misstag undviks och kanske upptäcks först vid byggstart.

Lennart Larsson och Thord Hallén (plan och bygg samt Torgetgruppen) presenterade övergripande planer kring höghus vid torget och lägenhetslängor utefter Erskavägen. Framförde också förslag på en ”Hälsans stig” samt ”portaler” för att minska hastigheten i centrala Sollebrunn.

Anna-Karin Hjelm, Torgetgruppen, informerade om det positiva arbete som skett i Torgetgruppen och såg fram mot det fortsatta utvecklingsarbetet. Gruppen har analyserat olika behov av torgyta, vikten av utformning av byggnader och belysning för att skapa stämning och trygghet. Låt erfarenheterna från Lights in Alingsås komma till Sollebrunn!

Hela Bjärkehallsgruppen, under ledning av Lars-Ove Larsson, presenterade sin ”för-för-studie” både med hjälp av skisser samt genom att företrädare för olika utövningar informerade om de behov de analyserat och vilka lösningar de såg. Både ombyggnader och  en viss utbyggnad för att kunna möjliggöra såväl förråd, omklädningsrum, en något utvidgat läktare samt egen lokal för skytteklubben.

Sten-Åke Gustafsson, ordförande för Alingsåshem som ansvarar för Bjärkehallen, berömde gruppen för en väl genomförd ”för-förstudie” och menade att ett viktigt förarbete nu är gjort.

Slutligen presenterade Jenny Lindberg och Sara Hansson de frågor som framförallt tagits upp i skolgruppen som bl a vikten av att marknadsföring då behöriga lärare är en bristvara. Täta rektorsbyten togs upp som ett annat problem, vilket nuvarande och närvarande rektor Magnus Nääs kunde verifiera. Matsalssituationen kommer förhoppningsvis att lösas genom utökad matsalstid, vilket kan minska stress och trängsel. Andra frågeställningar har under processen förts vidare till såväl rektorerna som nämnden.

Samtal runt borden
Med gofika från Kaffekoppen samtalades det livligt runt borden om det man hört och vilka förslag och idéer man ville skicka med i det fortsatta arbetet. En lista utan prioritering:
 • Skapa en cykelbana mot Trollhättan också
 • Cykelbanan till Stora Mellby är inte klar – finns brister! Vem ansvarar nu? 
 • Gör en hälsostig för promenader i Sollebrunn • Mer kultur i olika former – fånga upp den ”gamla tanken” om en mötesplats för bygden i projektet med Bjärkehallen. Kunna ha t ex konserter i Bjärkehallen
 • Se till att få rikligt med förråd i Bjärkehallen!
 • Tvätthall för miljövänlig biltvätt i Sollebrunn
 • Använd ljus för att skapa trygghet och känsla. Belys gång och cykelvägar, inte bara vägar
 • Kom igång med byggandet! Förenkling av bygglov – kunna arbeta parallellt med planarbetet.
 • Skapa en referensgrupp för planarbetet! Finns värdefull kunskap om historik, miljögifter, mm.
 • Ökad trafiksäkerhet med ”Portaler” och övergångar på 42:an och 190!   Fartkameror!
 • Säkerställ trafikundervisning i skolan!
 • Se till att få ut information om allt positivt som nu händer med Bjärkelyftet i tidningar och på nätet! Kuriren viktig som når alla!
 • Varför inte en fritidsgård för årsrika tillsammans med ungdomarna!?
 • En mindre lekplats på nya torget!
 • Det behövs en allmän toalett öppen dygnet runt
 • Med Hem och Skola fanns en form för samverkan kring skolan – kan vi ha något liknande i dag?
 • Ett stort beröm till alla grupperna för ett kreativt arbete!
Fortsatt arbete
Grupperna fortsätter sitt arbete för att driva på utvecklingen i Bjärke och tar med sig förslagen ovan. Fler intresserade är välkomna att engagera sig och bidra! Grupperna träffas nu och planerar sitt fortsatta arbete, vilka kontakter man ska ta för att få resultat!

Samverkan med kommunen kan ske genom att i grupperna utsedda personer kontaktar presidierna och ledningen i berörda förvaltningar för dialog om förslagen och de förutsättningar som behöver skapas. Grupperna uppmanas ta initiativ till sådana informationsmöten!

Daniel Filipsson, KS-ordförande, poängterade att det snart är 2020 och Bjärkelyftet är med i budgeten! 
 
En fråga: Behöver vi ha en gemensam grupp som hanterar Bjärkelyftet – ett Bjärkeråd som kan vara en neutral part i samverkan med kommunen? Flera deltagare visade intresse.

Vi kommer att aktivt sprida information om det som händer med förslagen och med genomföranden – på Bjärkeföretagens hemsida och på Facebook-sidor i Bjärke! Vi ser till att hålla såväl Alingsås Tidning som Alingsåskuriren informerade om framstegen som görs.

Övrig info
Det finns möjligheter att få finansiering för projekt som utvecklar landsbygden genom Leader Göteborg Insjörike. Martin Dahl kommer gärna och informerar om förutsättningar och villkor.

Avslutning
 • Dokumentation från dagens möte kommer att skickas ut till alla deltagare som anmält email. Informationen sprids också på hemsidor, sociala medier och till tidningarna.
 • Många var intresserade att mötas på nytt och vi bjuder in till uppföljningsmöte under våren
 
Anita Brodén tackade speciellt presentatörerna och alla andra för en givande kväll och ett stort engagemang!

Noterat av Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet
 

Bjärkelyftet – vad är det?

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en utvecklingsplan ska tas fram för Bjärkebygden (§ 72 från den 27/5–15, och § 236–16 i kommunfullmäktiges protokoll). En del arbete är gjort men mycket saknas. Det finns ett stort engagemang och initiativkraft bland företag, föreningar och Bjärkebor kring olika gemensamma frågor som man behöver ta vara på. Vid ett öppet dialogmöte i april kom ca 35 personer – företagare, föreningsaktiva, politiker och Bjärkebor – och samtalade om behov av utveckling i Bjärke inom olika områden.

Konkreta idéer och förslag dokumenterades och vi bjöd in till fortsatt arbete inom angelägna områden. Efter mötet har 4 grupper med 6 – 8 deltagare arbetat vidare med konkretisering av behoven och förädling av idéerna i flera möten. En underlättare i varje grupp organiserar mötena och ser till att arbetet dokumenteras.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Vår inriktning i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Beskrivning av grupperna
 • Bjärkehallen var först igång i maj med nyttjande föreningar som deltagare. De beslöt ta fram beskrivningar av funktioner, berörda föreningar och vad man behöver tänka på vid om- och tillbyggnad. Nytt möte i början av september där också ansvariga i förvaltningarna bjuds in.
 • Torgetgruppen har mötts 2 ggr med intressenter kring och av torget. Målet är att ha en genomarbetad idé för torgets utformning inom ett år. Vi inte bara ska ha en parkeringsplats utan ett trivsamt välfungerande torg med en omgivande miljö med bostäder och verksamheter som ger en småstadskänsla. Nytt möte i september med inbjudna från förvaltning.
 • Skolgruppen med engagerade föräldrar, lärare, nämndledamöter, m fl som deltagare har mötts 2 ggr. De har identifierat punkter de vill få förändring på såväl om säkerhet som i skolan internt. Till nästa möte i september bjuds förvaltningsledning och nämndordförande in
 • I gruppen Plan & Bygg ingår företagare, fastighetsägare och andra engagerade personer. De har i två möten identifierat lämpliga tomtmarker för såväl boende som verksamheter i bygden. De har påbörjat en beskrivning av nuläge, behov och möjligheter samt frågor att arbeta vidare med. Nästa möte i slutet av augusti.
 
Vid dialogmötet i april uttrycktes önskemål att mötas på nytt och vi kommer att bjuda in till ett uppföljande öppet möte under hösten.

//Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet