Stora planer för Sollebrunn

AlingsåsOmkring 35 nya lägenheter. En samlad förskola för upp till 160 barn. Nya gång- och cykelvägar, samt en Hälsans stig. Lägg till det att kommunen ska över ansvaret för det centrala vägnätet och att torget ska få sig en ansiktslyftning. Det rör på sig i Sollebrunn.

– Sollebrunnsborna har länge efterfrågat utveckling. Och politiken har nu lyssnat på detta, säger Lovisa Grahn, planarkitekt.
 
Ett planprogram för tätorten Sollebrunn är under framtagande. Och går allt som på AGJ:s räls kommer ett beslut om att förslaget ska ut på samråd beslutas av kommunstyrelsen den 7 december. Ett smakprov om vad som är i görningen kommer också att lägga ut på kommunens hemsida i veckan.

– Det är en historisk satsning. Kommunen har inte gjort så mycket i Sollebrunn på många år. Och när vi nu gör det kommer vi att göra det tillsammans med de som kan det bäst, säger Lovisa Grahn, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.
Allt från föreningar till privatpersoner kommer få vara med och tycka till i samrådet, som är planerat till januari-februari nästa år.

– En grundbult i arbetet är att lokal kunskap ska tas tillvara.
Vad handlar det då om rent konkret? För det första kan man säga att det rör på sig, på väldigt många olika fronter just nu. När det kommer till bostäder så har Lennart Larsson fått positivt planbesked för de lägenheter som han vill bygga längs Erskavägen. Omkring 35 stycken kan det komma att bli. En översyn av befintliga detaljplaner ska också göras.

Det är inte aktuellt för det kommunala bostadsbolaget att Alingsåshem att bygga nya lägenheter?
– Inte i dagsläget.

Alingsåshem är däremot inkopplade i det projekt som med tiden kan leda till att det byggs en samlad större förskola, med en kapacitet för att ta emot 120-160 barn. Enligt Grahn har åtta möjliga platser reducerats ned till tre. Men vilka platser det handlar om vill Grahn inte redogöra för i dagsläget. När i tid det kan vara aktuellt att uppföra denna förskola är också oklart.

– Det är inte det mest prioriterade projektet just nu.
 

På bilden syns några Bjärkelyftsrepresentanter tillsammans med bland annat planarkitekt Lovisa Grahn från Alingsås kommun.

– Man kan sia om en ljus framtid för torget. Min intention som projektledare är att många ska få vara med och tycka till så att torget blir så bra som möjligt. Det ska bli ett hjärta, säger Lovisa Grahn, nummer tre från vänster på bilden, som togs när Bjärkelyftet guidade runt i Sollebrunn tidigare i år. Bild: Mårten Öhman
Grahn har under sitt arbete redan stiftat bekantskap med både äldre eldsjälar och besjälade ungdomar som gett sin syn på saken. Ett besök hos elevrådet på Sollebrunns har det blivit, såväl som en promenad med det så kallade Bjärkelyftet.
Och en sak som förenar gammal och ung är intresset för torget.

– Det var som ett av barnen sa på skolan, ”det ska inte vara en livlös plats man passerar”.

Vad kan du säga om torgets framtid?
– Man kan sia om en ljus framtid för torget. Min intention som projektledare är att många ska få vara med och tycka till så att torget blir så bra som möjligt. Det ska bli ett hjärta.

Bjärkelyftet står också bakom inspelet att inrätta en Hälsans stig, ett koncept där man etablerar ett promenadstråk som kan nyttjas av alla i syfte att öka folkhälsan. Lägg till det nya gång- och cykelvägar.
Kommunen planerar också att ta över huvudmannaskapet för allmän väg, från Sollebrunns vägförening som sköter väghållningen idag. Det gäller dock inte för riksväg 42 och väg 190 då de är statliga vägar som Trafikverket ansvarar för.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) lovar att Sollebrunnsborna ska slippa ”dubbelbeskattning” i framtiden.

– Det här är en gammal rest från kommunsammanslagningen 1974, att det här (vägarna reds anm) inte gick över i kommunal ägo och drift. Sedan dess har Sollebrunnsborna betalat skatt, på samma alla andra kommunmedborgare, men också en avgift till vägföreningen. Den avgiften har legat på mellan 800-1 000 kronor tror jag, säger Filipsson, och fortsätter:

– Det är inget ovanligt i sig att man betalar till en vägförening. Men vi anser att Sollebrunn är ett samhälle som är så pass stort och det bor så pass många människor att det är orimligt att ”dubbelbeskattningen” kvarstår. Det här innebär en ”skattesänkning” för varje Sollebrunnshushåll motsvarande storleken på avgiften.
Det kommer dock ta omkring fem år innan detta verkställs, eftersom planändringar krävs.

– Men processen drar igång nu. Och i steg två möjliggör det också för kommunen att göra investeringar i Sollebrunn och dess gatunät på ett sätt som vi inte kan göra idag, med tanke på att vägnätet antingen ägs av staten eller vägföreningen. Men det här innebär att vi kan rusta upp vägnätet och göra Sollebrunn bättre.
När det gäller torget ägs det idag till en tredjedel av kommunen och två tredjedelar privat.

– Vår långsiktiga ambition är att ta över huvudmannaskapet för torget, som gör att vi kan rusta upp torget, så vi kan förbättra Sollebrunn inifrån och ut.

Vilken tidshorisont talar vi om?
– Också fem år ungefär. Det är möjligt att torget kan gå lite snabbare.

Mårten Öhman, Alingsås Tidning 
 

Dialogmöte i Bjärkelyftet

Tid och plats: 2019-11-26 kl 1800 – 2100 i Bjärkehallen, Sollebrunn
Närvarande: ca 50 deltagare enligt separat förteckning


Bakgrund
Vid ett öppet dialogmöte i april i år samlades ca 35 personer i Bjärkehallen för att identifiera utvecklingsbehov och få fram idéer för Bjärkelyftet. Det var företagare, föreningsaktiva, fastighetsägare, politiker och andra intresserade personer. 4 områden prioriterades och intresserade bjöds in att i grupper förädla idéerna och få fram underlag för handling. Områdena är Bjärkehallen, torget, skolan samt plan och byggfrågor.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Inriktningen i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Grupperna har mötts ett antal gånger med stor kreativitet och fick denna kväll presentera sina förslag för att göra Bjärke till en bättre plats att bo och verka i.  En del förslag är nu med i Alingsås kommuns budget för 2020 – 2022 vilket skapar goda förutsättningar för ett fortsatt Bjärkelyft:
 • 1 Mkr till en ny fördjupad översiktsplan i Sollebrunn som lägger grunden och pekar ut riktningen för utveckling av orten
 • 1 Mkr till nya flexibla detaljplaner i Sollebrunn centrum – ”Centrum”, ”Erska 1:55”, m fl
 • Inleda en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen
 • Andra förslag från Bjärkelyftet ska inkluderas i förvaltningarnas arbete framöver. 
Gruppernas idéer och förslag
Vi fick innehållsrika presentationer från de fyra grupperna: 

Gunnar Backlund, från ”plan o byggruppen” visade kartor över samtliga Bjärkedelar där lämpliga områden för bostäder och verksamhetsmark pekades ut. Backlund påpekade också vikten av att det inför skarpt kommunalt planeringsläge finns en lokal referensgrupp som med mångårig kunskap kring t ex grundförutsättning kan bidra med att misstag undviks och kanske upptäcks först vid byggstart.

Lennart Larsson och Thord Hallén (plan och bygg samt Torgetgruppen) presenterade övergripande planer kring höghus vid torget och lägenhetslängor utefter Erskavägen. Framförde också förslag på en ”Hälsans stig” samt ”portaler” för att minska hastigheten i centrala Sollebrunn.

Anna-Karin Hjelm, Torgetgruppen, informerade om det positiva arbete som skett i Torgetgruppen och såg fram mot det fortsatta utvecklingsarbetet. Gruppen har analyserat olika behov av torgyta, vikten av utformning av byggnader och belysning för att skapa stämning och trygghet. Låt erfarenheterna från Lights in Alingsås komma till Sollebrunn!

Hela Bjärkehallsgruppen, under ledning av Lars-Ove Larsson, presenterade sin ”för-för-studie” både med hjälp av skisser samt genom att företrädare för olika utövningar informerade om de behov de analyserat och vilka lösningar de såg. Både ombyggnader och  en viss utbyggnad för att kunna möjliggöra såväl förråd, omklädningsrum, en något utvidgat läktare samt egen lokal för skytteklubben.

Sten-Åke Gustafsson, ordförande för Alingsåshem som ansvarar för Bjärkehallen, berömde gruppen för en väl genomförd ”för-förstudie” och menade att ett viktigt förarbete nu är gjort.

Slutligen presenterade Jenny Lindberg och Sara Hansson de frågor som framförallt tagits upp i skolgruppen som bl a vikten av att marknadsföring då behöriga lärare är en bristvara. Täta rektorsbyten togs upp som ett annat problem, vilket nuvarande och närvarande rektor Magnus Nääs kunde verifiera. Matsalssituationen kommer förhoppningsvis att lösas genom utökad matsalstid, vilket kan minska stress och trängsel. Andra frågeställningar har under processen förts vidare till såväl rektorerna som nämnden.

Samtal runt borden
Med gofika från Kaffekoppen samtalades det livligt runt borden om det man hört och vilka förslag och idéer man ville skicka med i det fortsatta arbetet. En lista utan prioritering:
 • Skapa en cykelbana mot Trollhättan också
 • Cykelbanan till Stora Mellby är inte klar – finns brister! Vem ansvarar nu? 
 • Gör en hälsostig för promenader i Sollebrunn • Mer kultur i olika former – fånga upp den ”gamla tanken” om en mötesplats för bygden i projektet med Bjärkehallen. Kunna ha t ex konserter i Bjärkehallen
 • Se till att få rikligt med förråd i Bjärkehallen!
 • Tvätthall för miljövänlig biltvätt i Sollebrunn
 • Använd ljus för att skapa trygghet och känsla. Belys gång och cykelvägar, inte bara vägar
 • Kom igång med byggandet! Förenkling av bygglov – kunna arbeta parallellt med planarbetet.
 • Skapa en referensgrupp för planarbetet! Finns värdefull kunskap om historik, miljögifter, mm.
 • Ökad trafiksäkerhet med ”Portaler” och övergångar på 42:an och 190!   Fartkameror!
 • Säkerställ trafikundervisning i skolan!
 • Se till att få ut information om allt positivt som nu händer med Bjärkelyftet i tidningar och på nätet! Kuriren viktig som når alla!
 • Varför inte en fritidsgård för årsrika tillsammans med ungdomarna!?
 • En mindre lekplats på nya torget!
 • Det behövs en allmän toalett öppen dygnet runt
 • Med Hem och Skola fanns en form för samverkan kring skolan – kan vi ha något liknande i dag?
 • Ett stort beröm till alla grupperna för ett kreativt arbete!
Fortsatt arbete
Grupperna fortsätter sitt arbete för att driva på utvecklingen i Bjärke och tar med sig förslagen ovan. Fler intresserade är välkomna att engagera sig och bidra! Grupperna träffas nu och planerar sitt fortsatta arbete, vilka kontakter man ska ta för att få resultat!

Samverkan med kommunen kan ske genom att i grupperna utsedda personer kontaktar presidierna och ledningen i berörda förvaltningar för dialog om förslagen och de förutsättningar som behöver skapas. Grupperna uppmanas ta initiativ till sådana informationsmöten!

Daniel Filipsson, KS-ordförande, poängterade att det snart är 2020 och Bjärkelyftet är med i budgeten! 
 
En fråga: Behöver vi ha en gemensam grupp som hanterar Bjärkelyftet – ett Bjärkeråd som kan vara en neutral part i samverkan med kommunen? Flera deltagare visade intresse.

Vi kommer att aktivt sprida information om det som händer med förslagen och med genomföranden – på Bjärkeföretagens hemsida och på Facebook-sidor i Bjärke! Vi ser till att hålla såväl Alingsås Tidning som Alingsåskuriren informerade om framstegen som görs.

Övrig info
Det finns möjligheter att få finansiering för projekt som utvecklar landsbygden genom Leader Göteborg Insjörike. Martin Dahl kommer gärna och informerar om förutsättningar och villkor.

Avslutning
 • Dokumentation från dagens möte kommer att skickas ut till alla deltagare som anmält email. Informationen sprids också på hemsidor, sociala medier och till tidningarna.
 • Många var intresserade att mötas på nytt och vi bjuder in till uppföljningsmöte under våren
 
Anita Brodén tackade speciellt presentatörerna och alla andra för en givande kväll och ett stort engagemang!

Noterat av Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet
 

Bjärkelyftet – vad är det?

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en utvecklingsplan ska tas fram för Bjärkebygden (§ 72 från den 27/5–15, och § 236–16 i kommunfullmäktiges protokoll). En del arbete är gjort men mycket saknas. Det finns ett stort engagemang och initiativkraft bland företag, föreningar och Bjärkebor kring olika gemensamma frågor som man behöver ta vara på. Vid ett öppet dialogmöte i april kom ca 35 personer – företagare, föreningsaktiva, politiker och Bjärkebor – och samtalade om behov av utveckling i Bjärke inom olika områden.

Konkreta idéer och förslag dokumenterades och vi bjöd in till fortsatt arbete inom angelägna områden. Efter mötet har 4 grupper med 6 – 8 deltagare arbetat vidare med konkretisering av behoven och förädling av idéerna i flera möten. En underlättare i varje grupp organiserar mötena och ser till att arbetet dokumenteras.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Vår inriktning i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Beskrivning av grupperna
 • Bjärkehallen var först igång i maj med nyttjande föreningar som deltagare. De beslöt ta fram beskrivningar av funktioner, berörda föreningar och vad man behöver tänka på vid om- och tillbyggnad. Nytt möte i början av september där också ansvariga i förvaltningarna bjuds in.
 • Torgetgruppen har mötts 2 ggr med intressenter kring och av torget. Målet är att ha en genomarbetad idé för torgets utformning inom ett år. Vi inte bara ska ha en parkeringsplats utan ett trivsamt välfungerande torg med en omgivande miljö med bostäder och verksamheter som ger en småstadskänsla. Nytt möte i september med inbjudna från förvaltning.
 • Skolgruppen med engagerade föräldrar, lärare, nämndledamöter, m fl som deltagare har mötts 2 ggr. De har identifierat punkter de vill få förändring på såväl om säkerhet som i skolan internt. Till nästa möte i september bjuds förvaltningsledning och nämndordförande in
 • I gruppen Plan & Bygg ingår företagare, fastighetsägare och andra engagerade personer. De har i två möten identifierat lämpliga tomtmarker för såväl boende som verksamheter i bygden. De har påbörjat en beskrivning av nuläge, behov och möjligheter samt frågor att arbeta vidare med. Nästa möte i slutet av augusti.
 
Vid dialogmötet i april uttrycktes önskemål att mötas på nytt och vi kommer att bjuda in till ett uppföljande öppet möte under hösten.

//Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet