Bjärkelyftet – vad är det?

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en utvecklingsplan ska tas fram för Bjärkebygden (§ 72 från den 27/5–15, och § 236–16 i kommunfullmäktiges protokoll). En del arbete är gjort men mycket saknas. Det finns ett stort engagemang och initiativkraft bland företag, föreningar och Bjärkebor kring olika gemensamma frågor som man behöver ta vara på. Vid ett öppet dialogmöte i april kom ca 35 personer – företagare, föreningsaktiva, politiker och Bjärkebor – och samtalade om behov av utveckling i Bjärke inom olika områden.

Konkreta idéer och förslag dokumenterades och vi bjöd in till fortsatt arbete inom angelägna områden. Efter mötet har 4 grupper med 6 – 8 deltagare arbetat vidare med konkretisering av behoven och förädling av idéerna i flera möten. En underlättare i varje grupp organiserar mötena och ser till att arbetet dokumenteras.

Syftet med Bjärkelyftet är att skapa en informell samverkan mellan oss som bor och verkar i Bjärke och kommunens förvaltningar i utvecklingsarbetet. Vår inriktning i grupperna är att både ge förslag på konkreta förbättringar och underlag för den mer långsiktiga utvecklingsplanen. Att delta i grupperna bygger på intresse och engagemang!

Beskrivning av grupperna
  • Bjärkehallen var först igång i maj med nyttjande föreningar som deltagare. De beslöt ta fram beskrivningar av funktioner, berörda föreningar och vad man behöver tänka på vid om- och tillbyggnad. Nytt möte i början av september där också ansvariga i förvaltningarna bjuds in.
  • Torgetgruppen har mötts 2 ggr med intressenter kring och av torget. Målet är att ha en genomarbetad idé för torgets utformning inom ett år. Vi inte bara ska ha en parkeringsplats utan ett trivsamt välfungerande torg med en omgivande miljö med bostäder och verksamheter som ger en småstadskänsla. Nytt möte i september med inbjudna från förvaltning.
  • Skolgruppen med engagerade föräldrar, lärare, nämndledamöter, m fl som deltagare har mötts 2 ggr. De har identifierat punkter de vill få förändring på såväl om säkerhet som i skolan internt. Till nästa möte i september bjuds förvaltningsledning och nämndordförande in
  • I gruppen Plan & Bygg ingår företagare, fastighetsägare och andra engagerade personer. De har i två möten identifierat lämpliga tomtmarker för såväl boende som verksamheter i bygden. De har påbörjat en beskrivning av nuläge, behov och möjligheter samt frågor att arbeta vidare med. Nästa möte i slutet av augusti.
 
Vid dialogmötet i april uttrycktes önskemål att mötas på nytt och vi kommer att bjuda in till ett uppföljande öppet möte under hösten.

//Anita Brodén och Klas Åkerlund, underlättare i Bjärkelyftet