Stadgar

Ändamål

 

§1
Föreningen skall aktivt:

Ta initiativ till åtgärder som stärker möjligheterna att driva verksamhet och att bo och leva i Bjärkebygden.Fungera som kontaktorgan mellan myndigheter och näringsliv och bevaka den samhällsplanering som berör kommundelen.Verka för ett gott samarbete mellan näringsliv och övriga delar av samhället genom utåtriktade, informativa insatser i kombination med trivselaktiviteter.Fungera som ett nätverk som tillvaratar gemensamma intressen och stimulerar att söka samarbetsmöjligheter bland medlemsföretagen.Verka för att bygdens ungdomar ges kunskap om befintligt näringsliv och förståelse för dess villkor. Olika samarbetsformer med bygdens skolor skall ha som mål att ge elever framtidstro och uppmuntra till företagsamhet i olika former.Genom gemensamma föredrag, möten och utbildningsinsatser främja yrkesskicklighet och intresset för ny kunskap.

Stadgarna i sin helhet:

Stadgarna som pdf