Allt kring årsmöten för Bjärkeföretagens förening

Här hittar du all information rörande årsmöten för Bjärkeföretagens förening.

2022

Årsmöte
Datum: 19 april 2022
Tid: 19.00
Plats: Incorp Väst AB (ligger i Svedplan Industripark)
 
Mer information, kallelse och årsmöteshandlingar kommer vi e-post.

2021

Välkomna på årsmöte med Bjärkeföretagens Förening. Rådande restriktioner kring covid-19 gör att vi i år måste hålla årsmötet digitalt. Mötet kommer att hållas onsdagen den 9 juni 2021 kl. 19.00. En länk till mötet skickas ut till alla anmälda den 8 juni.
 
Verksamhetsberättelsen och kallelsen kan du öppna nedan. 
 
Anmäl dig senast den 7 juni till bjarkebygden@gmail.com
 

2020

Med anledning av de senaste dagarnas utveckling och myndigheternas beslut kring coronaviruset (CoViD-19) har styrelsen tagit beslutet att flytta fram årsmötet. Vi kommer att återkomma med nytt datum. 
Bjärkeföretagens förening kommer alltså inte att ha något årsmöte den 25 mars. Styrelsen fortsätter att följa situationen och myndigheternas anvisningar och återkommer med ett nytt datum så snart vi kan. 

2019

2018

Kallelse - Till årsmöte i Bjärkeföretagens Förening

Sollebrunns Möbelaffär  onsd. den 21 mars 2018 kl 19.00.
 
Efter mötet servering.
 
 
Dagordning 
 
 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet.
 4. Godkännande av kallelse till stämman.
 5. Nya medlemmar under året.
 6. Ev. godkännande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av årsavgiften.
 12. Val av föreningens och styrelsens ordförande för ett år.
 13. Val av föreningen och styrelsens vice ordförande för ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.
 15. Val av kommittéledamöter.
 16. Val av två revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Motioner och förslag från medlemmar.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötet avslutas.
 
Välkomna Styrelsen                  

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen har under det gångna året fortsatt med sitt arbete att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva verksamhet i vår bygd. Arbetet drivs ideellt av företagare och deras medarbetare.

Under året har styrelsen haft sex möten. Årsmötet hölls som vanligt hos en av våra medlemmar, denna gång hos Textilhuset Swelogent där vi också fick veta historien kring företaget samt en rundvandring i lokalerna. Vi tackar Birgitta och Lennart för detta.

Våra olika kommittéer har haft arbeten under året och dessa har mynnat ut i ett antal olika evenemang. Bl.a. har det ordnats trädgårdsdag, Bjärkedag, Bjärke Lucia och julmysdag. Förutom dessa har föreningen anordnat fotokväll med temat ”Bjärke då och nu”, brandutbildning med hjälp av räddningstjänsten samt en föreläsning för allmänheten med äventyraren Rune Larsson. 

Föreningen har också deltagit på jobbmässan i Estrad samt gjort skrivelse till Alingsås kommun om vikten av fortsatt drift av servicekontoret. Vi har också svarat på frågor från kommunen om ansvaret för en allmän toalett samt haft en dialog med Höglunda angående sk. skuggpraktik för nyanlända. En dialog fördes också kring den nya lekplatsen på Björkgatan samt den nya skateparken vid Bjärkehallen. Ett arbete som fortfarande ligger i startgroparna men där vi vill kunna påverka är den pendelparkering som planeras vid busstationen.

Traditionsenligt har föreningen också ordnat med almanacka som delas ut till alla hushåll i området.

Föreningen har under året också valt att sponsra den nya föräldraföreningen i Sollebrunn med reflexvästar.

Hemsidan har hållits uppdaterad kontinuerligt och föreningen försöker i all kontakt med medlemmarna och allmänheten hänvisa dit. Medlemmarna har också ombetts att lägga upp mer information samt bilder på sitt företag där. Många har hörsammat detta vilket ger en mer levande hemsida. En nyhet på densamma är att vi numera erbjuder våra medlemmar att annonsera efter nya medarbetare gratis där. Under fliken ”Lediga jobb” kan man få lägga in sin annons. Tre företag gjorde detta omgående vilket resulterade i minst en anställning vad vi vet.

Som vanligt har vi haft lunchträffar hos våra lokala restauranger. Lunchträffarna är ett bra sätt att bygga nätverk bland företagarna i bygden och ett sätt att få insyn i olika branscher och företag. Under året har föreningen försökt få till stånd att minst ett företag eller förening berättar lite om sig själva och sitt företag i samband med lunchen. Detta har varit väldigt uppskattat. De företag som presenterat sig underåret har varit Sollebrunns Gästgifveri, Stolta Alex, Stora Mellby kabaré, ByggLarsson samt Alingsås kommuns medarbetare i familjens hus.

Föreningen har också bjudit in till after work vid två tillfällen. Dessa var mycket uppskattade och anordnades av Marikas hårstudio samt Lundins Bil & Maskin. 

Mjölkborden vid våra infarter till Sollebrunn har hållts fina och blomsterarrangemang har funnits under sommaren. Här placeras alltid skyltar för våra olika evenemang samt adventsgranar vid jul.

I övrigt har vi försökt att synas genom annonsering i lokaltidningen samt med information om föreningen på servicekontoret.

Under året som gått har ett par medlemmar valt att lämna föreningen och några nya har tillkommit. Vi var vid årsskiftet 107 medlemsföretag i Bjärkeföretagens förening. Detta är vi både glada och stolta över och hoppas att arbetet som görs ger det mervärde och förutsättningar som behövs för ett bra företagande och liv i Bjärkebygden!
 
// Styrelsen

2017

2016

Kallelse Till årsmöte i Bjärkeföretagens Förening 2016
 
Swelogent i Loo tisdagen den 28 mars kl 19.00.
 
Efter mötet rundvandring och servering.
 
Dagordning
 

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.   Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet.
 4. Godkännande av kallelse till stämman.
 5. Nya medlemmar under året.
 6. Ev. godkännande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av årsavgiften.
 12. Val av föreningens och styrelsens ordförande för ett år.
 13. Val av föreningen och styrelsens vice ordförande för ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.
 15. Val av kommittéledamöter.
 16. Val av två revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Motioner och förslag från medlemmar.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötet avslutas.

 
 
Välkomna
Styrelsen              
            

2015

Kallelse till Årsmöte 2015
Bjärkeföretagensförening, Torsdagen den 17 mars 2016 kl 18.30 hos Mellby Garage AB

Vi bjuder på lättare förtäring, så för att kunna planera antalet är vi glada för om du anmäler på hemsidan att du kommer.
Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordföranden och sekreterare för mötet
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna (2 veckor innan mötet)
 5. Nya medlemar under året
 6. Ev. godkännande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av föreningens och styrelsens ordföranden
 14. Val av föreningens och styrelsens vice ordföranden
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av kommitte’ledamöter
 17. Val av två revisorer och revisorsuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Bjärkedagen 2015 och 2016
 20. Julmys och Bjärke Lucia 2015 och 2016
 21. Hemsidan
 22. Almanackan 2016 och 2017
 23. Övriga ärenden

 
Styrelsen i Bjärke FF
 
 
 

Årsberättelse Bjärkeföretagensförening 2015

 • Under det gångna året har styrelsen haft 6 möten.
 • Ett årsmöte för 2014 hos Räddningstjänsten med info från krissamordnare och lokal rekrytering. Tack för att ni finns i Bjärke.
 • De olika kommitteerna har haft flera träffar som mynnat ut i bla. Trädgårdsdagen, Bjärkedagen,  Julmys  och Lucia.
 • Bjärkeföretagen har haft en bemannad monter på Mötesplats Jobbmässan i Estrad Alingsås.
 • Två afterwork har genomförts, tack till Fredrik på Lundgrens och Therese på Hälsokällan.
 • Kommunalråden Joakim Järrebring och Daniel Filipsson har medverkat vid ett styrelsemöte där vi bla. förklarade vår syn på försköning av Bjärke och bostadsbristen på landet.
 • Ett fördjupat samarbete med stadsträdgårdsmästaren Agneta Wedenstam och användning av de pengar (500tkr) som tilldelades Bjärke. Vi kommer att se resultatet under våren.
 • Lunchträffar har rullat på sista onsdagen i var månad 12.30-13.30. Då har vi haft besök av följande. Folkuniversitetet, Alingsås Tidning, Familjens hus, Brolin Form & Kommunikation samt Arbetsförmedlingen.
 • Almanackan har delats ut även i år.
 • HLR utbildning har ordnats i föreningens regi.
 • Medlemsantalet är oförändrat 112 st.

Årsmöte 2015-03-18
Klockan 19.00, Brandstationen i Sollebrunn.

 1. Mötet öppnades av ordförande Tommy Lundin.
 2. Till ordförande för mötet valdes Tommy Lundin och Helena Sultan till Sekreterare.
 3. Per-Anders Andersson och Mikael Björk valdes till att justera protokollet.
 4. Årsmötet har enligt alla utlysts stadgeenligt.
 5. Föreningens medlemsantal är oförändrad (totalt medlemsantal 112).
 6. Ev. godkännande av röstlängd bordlades.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Helena Sultan och godkändes.
 8. Revisorernas berättelse lästes upp av Magnus Bjerkander och godkändes.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning enligt balansrapport.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.
 11. Årsavgiften förblir oförändrad på 650 + 100 kr.
 12. Val av ordförande Tommy Lundin 1 år (omvald).
 13. Vice ordförande valdes Helena Sultan 1 år (omvald).
 14. Val av ledamöter:               
  Roger Gustafsson 2 år (omvald), Staffan Brunnhage 2 år (omvald), Frida Andersson 1 år (omvald), Thomas Johansson 1 år (omvald), Magnus Bjerkander 1 år (omvald), Birgitta Johansson 1 år (omvald), Fredrik Olsson 2 år, Jörgen Andersson (avgående).
 15. Kommitté ledamöter valdes ej utan mötet beslutade att styrelsen väljer dessa vid nästa styrelsemöte.
 16. Val av revisorer: Olle Johansson samt Pavel Horal valdes.
 17. Till valberedning valdes Per-Anders Andersson samt Pia Nordgren (1 år).
 18. Bjärkedagen: Per-Anders informerade att den i år är lördagen den 26/9 och är under förberedelser. Grundschemat är lika föregående år. De söker nu sponsorer som tidigare år och huvudsponsor är klar sparbanken.
 19. Julmys och Bjärke Lucia: Det informerades om kostnader för 2014(se balansrapport och resultatrapport). Det hade kommit in väldigt många anmälningar i år vilket tyder på att det är väldigt många som uppskattar lucia. De vill att det skall marknadsföras bättre att Bjärke företagsförening har hand om Bjärke Lucia och att Lions sponsrar smyckena till Luciorna.
 20. Sofia Brolin informerade om Bjärkes hemsida och vill att alla företag mailar företagsinfo och foto på företaget så hon kan lägga in det på Bjärkes hemsida. Gratis marknadsföring! Maila till info@bjarkebygden.se
  Glöm inte att gå in på bjarkebygden.se ofta, så du inte missar någon viktig info!
  Sofia och Mattias bjuder in alla företagare i Bjärke till brandstationen den 16/4 kl. 19.00 - 20.00 till en föreläsning om sociala medier.
 21. Birgitta informerade om almanackan 2016 och man kunde anmäla sig direkt om man ville vara med eller maila intresse till bach_johan@hotmail.com
 22. Övriga ärenden:
 • Tommy Lundin och Helena Sultan informerade om annonsering i Alingsås tidning och Alingsåskuriren.
 • Karin Backlund informerade om en facebook-grupp hon hade startat där man kunde lägga in gamla foton för att få info om var och vilka som är med på korten.
 • Swelogent bjuder in till miljöutbildning 9/4 kl. 13.00–16.30 (anmälan senast 6/4) mer info på bjarkebygden.se
 • Anders Wängroth är invald i byggpakten i Alingsås och han tar med sig att det är många sökande på lägenheter i Sollebrunn.


Sekreterare: Helena Sultan

Justeringsman Mikael Björk,                            Per-Anders Andersson

2014

Kallelse till Årsmöte
Bjärkeföretagens Förening

Onsdag den 18 mars kl. 19.00 på Brandstationen i Torp Sollebrunn. Vi bjuder på lättare förtäring, så anmäl dig (ej obligatoriskt) till Helena på tel. 833 85. Senast mån 16:e mars.
  

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
 5. Nya medlemmar under året.
 6. Ev. godkännande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Val av föreningens och styrelsens ordförande för ett år.
 13. Val av föreningens och styrelsens vice ordförande för ett år.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter, ett eller två år.
 15. Val av kommittéledamöter
 16. Val av två revisorer och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Bjärkedag.
 19. Julmys och Bjärke Lucia 2015
 20. Hemsidan
 21. Almanackan 2016
 22. Övriga ärenden

Jan Erik Lundström och Lars Arnoldsson Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund
informerar gällande Bjärke.

Hjärtligt välkomen

Styrelsen

Årsberättelse Bjärkeföretagensförening 2014

Under det gångna året har styrelsen haft 5 möten.

De olika kommittéerna har träffats vid ett flertal tillfällen.

Trädgårdsdag, Bjärkedag, Julmysdag med Lucia.

Två st afterwork har genomförts, tack till Fredrik på PR Husbilar och Magnus på Erska Redovisning.

Before work i regi kommunen och bra företagssamarbete Sollebrunns Cementgjuteri.

Politiker och samverkans träffar, där underlag för framtida arbeten framtagits.

Lunchträffar 12.30-13.30 sista torsdagen varje månad, kolla på hemsidan var vi träffas!

Marknadsföringsgrupp har bildats.

Bjärkebygden stickers har framtigits.

BFF har deltagit under jobbmässan i Estrad.

Träff med stadsträdgårdsmästaren Agneta Wendesten, där ett direkt arbete med försköning centrum startats av medlemmar BFF.

Nya infotavlor över Bjärke.

Almanackan 2015 med företagsnamn har delats ut.

Träffar med trafikverket och kommunen ang trafiksituationen väg 190/42.

Kommunen har avsatt 500tkr till att lysa upp och försköna Bjärke. Arbetsplaner med infarter genomfart samt kommunal mark påbörjad inför 2015.

Årsmöte Gästis med bildspel Mats Andersson.

Protokoll Årsmöte Bjärkeföretagensförening
2014-03-20
 1. Mötet öppnades av styrelsens ordföranden Tommy Lundin
 2. Till ordföranden för mötet valdes Tommy Lundin och till sekreterare Staffan Brunnhage
 3. Till justerare valdes Sofia Brolin och Karin Backlund att jämte Tommy L justera protokollet
 4. Godkännande av att årsmötet utlysts stadgeenligt
 5. Medlemsantalet har stigit från 106 till 111 under 2013
 6. Årsmötet bordlade frågan om godkännande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelsen för 2013 lästes
 8. Verksamhetsberättelsen godkändes
 9. Revisionsberättelsen lästes
 10. Fastställande av resultat och balansräkning. Ca. +11 tkr.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013
 12. Årsavgiften förblir oförändrad 100:- och även service avgiften 650:- är oförändrad
 13. Till ordföranden för styrelsen 2014 valdes Tommy Lundin
 14. Till vice ordföranden valdes Helena Sultan
 15. Till ledamöter på 2 år valdes Tomas Andersson och Magnus Bjerkander och till suppleant på 2år valdes Birgitta Johansson.
  Sittande ledamöter med 1 år kvar är Roger Gustafsson, Frida Andersson och Staffan Brunnhage. Jörgen Andersson har 1 år kvar som suppleant.
 16. Styrelsen fick i uppdrag att välja kommittéledamöter inom sig.
 17. Till revisorer valdes Pavel Horal och Olle Johansson, Jan Hallenbert valdes till revisorsupplenat.
 18. Till valberedning blev det omval av Pia Nordgren, Ann-Christin Larsson, Ingvar Broden samt Per-Anders Andersson.
 19. Bjärkedagskommittén har börjat arbeta mot 27/9. Följande ingår i gruppen: Annika Q, Mia T, Charlotte B, Siv O, Peter R, Per-Anders Andersson, Mattias K och Staffan B. Dagen blir nog ganska lik fjolåret med Torget och Kyrkan sedan blir det något nytt till festen!
 20. Lucia & Julmys 2013 var MYCKET lyckad. Totala kostnaden för Lucia & Julmys ligger på ca: 35 tkr. För att finansiera detta förslås att en Lucia avgift på minst 500:- för företagsbesök och minst 100:- för föreningsbesök. Förslag på ”Knalle”-avgift på 100:- för Julmys. Styrelsen och Lucia & Julmys-kommittén beslutar exakta summor. En klar och tydlig kostnadsmall bör framtagas för 2014.
 21. Hemsidan har utvecklats med hjälp av Sofia Brolin. Antalet besökare är ca: 50/dag. Mer info till hemsidan eftersökes! Bilder, happenings, länkar till egna företagets hemsida, möten och aktiviteter i Bjärkebygden mottages tacksamt och skickas till info@bjarkebygden.se
 22. 2014 års kalender fick lite ny utformning samt lite fler deltagare, Birgitta Johansson informerade om bl.a. sänkt kostnad samt en vinst på ca: 9 tkr. Tack, bra jobbat Birgitta!
 23. • Susanna Nerell kommer att representera Bff på företagsmässan i Estrad samt informerade lite om Framtidsveckan.
  • Tommy Lundin informerade om en marknadsföringsträff samt om kommande samarbete med AT. Katrin, Filip och Mårten är reportrar som gärna vill skriva om Bjärke.
  • Kort info om dagens träff med trafikverket, snart börjar arbetet med hastighets anpassa 42:an (3 avsmalningar väster om korsen 42/190).
  • Sofia uppmanade alla att delta i Bjärkekampen som även i år förväntas slå deltagarerekord.
  • Påpekande om att Trädgårdsdagar ligger fel i tiden i år, alldeles för sent.
 24. Mötet avslutades av ordföranden.

Ordförande: Tommy Lundin
Sekreterare: Staffan Brunnhage                               
Justerare: Sofia Brolin, Karin Backlund

2013

Kallelse till Årsmöte
Bjärkeföretagens Förening
Torsdag den 20 mars kl. 19.00  hos Gästis i Sollebrunn.

Vi bjuder på lättare förtäring, så anmäl dig (ej obligatoriskt) till Sofia och Jon på tel. 40321, senast onsdag 19:e mars.

Dagordning
1.      Mötets öppnande.
2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.      Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4.      Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
5.      Nya medlemmar under året.
6.      Ev. godkännande av röstlängd.
7.      Styrelsens verksamhetsberättelse.
8.      Godkännande av verksamhetsberättelse.
9.      Revisorernas berättelse.
10.    Fastställande av resultat- och balansräkning.
11.    Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Fastställande av årsavgift.
13.    Val av föreningens och styrelsens ordförande.
14.    Val av föreningens och styrelsens vice ordförande.
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16.    Val av kommittéledamöter
17.    Val av två revisorer och revisorssuppleant.
18.    Val av valberedning.
19.    Bjärkedag.
20.    Julmys och Bjärke Lucia 2014
21.    Hemsidan
22.    Almanackan 2015
23.    Övriga ärenden

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Årsberättelse för år 2013
Bjärkeföretagens förening

Under det gångna året har styrelsen haft 6 styrelsemöten.
Flera träffar i kommittéer.

Årsmötet hölls på brandstationen med givande info samt visning av lokal. Tack till Börje Lindgren & Co.

Reflexvästar med logga och www.  har framtagits till Bff funktionärer vid evenemang

Generationsskiftes träff, politikerträff och samarbetsträff har varit välbesökta under året.

Deltagande i möten med Framtid Alingsås och Föreningsrådet.

Bjärkedagen genomfördes åter igen, lördagen den 28:e september var mycket lyckad. Stort tack till Bjärkedagskommittén!

Trädgårdsdagar har genomförts i maj och Julmys på en lördag eftermiddag i december samt sedvanligt lussefirande.

Tack till er som jobbat med Trädgårdsdagar och Julmys.

Afterwork har genomförts 2 gånger (Mellby Västergård och Handelsbanken). 2 st before work (Oljeservice och Svedplan) i regi av kommunens näringslivsdel.

Företagarlunch sista torsdagen i var månad rullar på.

Marken kring mjölkborden har rensats och fått ”staket” och blommor.

Ny och uppdaterad hemsida.

Komunsamverkansprojekt inledda och pågår.

Medlemsantalet ökar, nu i feb-2014 är vi 111 st.

Sekreterare
Staffan Brunnhage


Årsmötesprotokoll Bjärkeföretagensförening
2013-03-12
 1. Mötet öppnades av ordföranden Tommy Lundin
 2. Tommy Lundin valdes till ordföranden och Staffan Brunnhage till sekreterare
 3. Sanna Nerell och Sofia Brolin valdes jämte ordföranden att justera protokollet
 4. Årsmötet är enligt församlingen utlyst i rättan tid
 5. Medlemsantalet är 2013-03-12 106st till antalet, (+22st)
 6. Godkännande av röstlängd bordlades
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes
 8. Verksamhetsberättelsen godkändes av församlingen
 9. Revisorernas berättelse lästes
 10. Fastställande av resultat och balansräkning samt uppkommet resultat, (+20 tkr)
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012
 12. Verksamhetsplan för 2013 ålades styrelsen att ta på styrelsemöte
 13. Årsavgiften för 2013 fastställdes till 100 kr och 650 kr i service avg.
 14. Till ordföranden 2013 valdes Tommy Lundin
 15. Till vice ordföranden 2013 valdes Helena Sultan
 16. Till ledamöter valdes Roger Gustavsson 2år, Staffan Brunnhage 2år, Frida Andersson 2år, Tomas Andersson 1år, Magnus Bjerkander 1år, till suppleanter valdes Jörgen Andersson 2år och Birgitta Johansson 1år
 17. Styrelsen väljer kommittéer i tiden. Bjärkedagskommitté är som i fjol, Trädgårdsdags k, Julmys k, Marknadsförings k samt GC –väg är under bildande.
 18. Till revisorer valdes Olle Johansson och Pavel Horal
 19. Till valberedningen valdes Pia Nordgren, Ann-Christin Larsson, Ingvar Broden samt PA Andersson
 20. Bjärkedagen är i år 28/9, kommittén består av följande: Annika Qarlsson, Anders Wängrot, PA Andersson, Mattias Kopp, Peter Ribbing och Staffan Brunnhage
 21. Övriga ärenden: Infoskylten i väster skall flyttas och styrelsen får i uppdrag att framtaga förslag som mejlas ut till medlemmarna. Uppdatering av ”infopärm Verksamhet i Bjärke” samt hemsida, info skickas till info@bjarkebygden.se
  Fråga om färdigställande av åvc plats med staket och belysning – styrelsen kollar.
  Förslag om tydligjörande av utbudet i Sbn från Lillemor L Gjord lästen.
  Påskris finns att hämta längs Erskavägen.
  Roger Gustafsson GC väg kommittén hälsar att de jobbar för att få klart alla GC vägar.
 22. Ordföranden tackade alla och avslutade mötet 2013. Där efter lämnade ord och bild till Börje Lindgren Chef Räddningstjänsten för en presentation av deras verksamhet.Sanna Nerell                          Sofia Brolin
Justerare                                 Justerare    
       


Tommy lundin                       Staffan Brunnhage
Ordföranden                          Sekreterare